Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) Việt Nam nhằm mục đích giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh và môi trường nông thôn (WASH) của Việt Nam. Dự án có hai mục tiêu: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ…
Xem thêm...

Kết quả đánh giá giữa kì dự án WOBA

Báo cáo này trình bày kết quả Đánh giá giữa kỳ (ĐGGK) được thực hiện cho dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) đang diễn ra tại Việt Nam (2018-2022) do Bộ ngoại giao Thương mại Chính phủ Ôxtrâylia…

Những thách thức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn lồng ghép ứng phó với…

Trước những thách thức liên quan đến khí hậu và hệ thống chính sách, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMWF), một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Đông Nam Á, đã thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn có khả năng chống chịu…