Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Nghiên cứu này nhằm làm rõ tình trạng bất bình đẳng trong việc cung cấp nước máy của cả khối tư nhân và các loại hình doanh nghiệp cấp nước khác ở khu vực nông thôn Việt Nam. Đây là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện về đề tài này tại Việt Nam, cung cấp bằng chứng khoa học vững chắc về đối tượng sử…
Xem thêm...

Giảm thiểu hay làm gia tăng bất bình đẳng: Vai trò của doanh nghiệp cấp nước tư nhân ở khu vực nông…

Nghiên cứu này tìm hiểu quan niệm, nhận thức của các bên liên quan về dịch vụ cấp nước nông thôn tại Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn những vấn đề về bất bình đẳng, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ. Vấn đề mà nghiên cứu đặt ra là:…