Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022, mục đích của nghiên cứu này nhằm thu thập trải nghiệm về giới của phụ nữ trong dự án WOBA từ nhiều góc độ khác nhau: chính trị, công việc cũng như khởi nghiệp trong lĩnh vực NS-VS, cộng đồng, hộ gia đình. Nghiên cứu cũng phỏng đoán rằng phụ nữ phải có…
Xem thêm...

Kết quả đánh giá giữa kì dự án WOBA

Báo cáo này trình bày kết quả Đánh giá giữa kỳ (ĐGGK) được thực hiện cho dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) đang diễn ra tại Việt Nam (2018-2022) do Bộ ngoại giao Thương mại Chính phủ Ôxtrâylia…