Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Nghiên cứu này tìm hiểu quan niệm, nhận thức của các bên liên quan về dịch vụ cấp nước nông thôn tại Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn những vấn đề về bất bình đẳng, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ. Vấn đề mà nghiên cứu đặt ra là: liệu các hộ nghèo có được tiếp cận sử dụng nước sạch do các…
Xem thêm...