Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Một trong các nhóm đối tượng được dự án WOBA quan tâm hỗ trợ là người khuyết tật và người cao tuổi. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, vấn đề nhà tiêu hợp vệ sinh có các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật ở nông thôn vẫn chưa được quan tâm rộng rãi và thích đáng. Sổ tay “Đề xuất các mẫu nhà…
Xem thêm...