Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Đào tạo trực tuyến về kỹ năng lãnh đạo và quản lý của phụ nữ trong khuôn khổ dự án WOBA

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức một buổi tập huấn cho các bên tham gia dự án nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án, hướng tới mục tiêu thứ 2 của dự án đó là nâng cao bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ thông qua triển khai chương trình và đưa ra quyết định.  Giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên…
Xem thêm...

Đào tạo trực tuyến về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong khuôn khổ dự án WOBA

Trong khuôn khổ dự án WOBA, có 2 mục tiêu chính được xác định, bao gồm (i) tăng mức tiếp cận dịch vụ nước sạch - vệ sinh một cách công bằng cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở vùng nông thôn Việt Nam; và (ii) nâng cao bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ thông qua thực hiện chương trình và đưa ra quyết định. Hướng tới những mục…
Xem thêm...