Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Giảm thiểu hay làm gia tăng bất bình đẳng: Vai trò của doanh nghiệp cấp nước tư nhân ở khu vực nông…

Nghiên cứu này tìm hiểu quan niệm, nhận thức của các bên liên quan về dịch vụ cấp nước nông thôn tại Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn những vấn đề về bất bình đẳng, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ. Vấn đề mà nghiên cứu đặt ra là:…

Phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh: bài học kinh nghiệm ở các doanh nghiệp do…

Tài liệu kỹ thuật này được thực hiện nhằm tư liệu hóa những bài học kinh nghiệm ghi nhận được từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong các lĩnh vực không chỉ giới hạn ở nước sạch - vệ sinh (WASH) để hiểu rõ hơn những nỗ lực trong thời…

Trao quyền cho phụ nữ thông qua quan hệ đối tác trong các chương trình vệ sinh nông thôn tại Việt…

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được trao quyền thông qua việc tham gia dự án CHOBA. Nghiên cứu cũng nhằm làm rõ tác động của dự án CHOBA đối với vị thế và mức độ ảnh hưởng…

Những thách thức về mặt chính sách và quản trị trong việc quản lý lĩnh vực vệ sinh ở tỉnh Bến Tre,…

Báo cáo này nhằm cung cấp những thông tin chuyên sâu về mạng lưới quản trị nguồn nước thải và quản lý phân bùn thải trong ngành vệ sinh ở tỉnh Bến Tre, đồng thời tìm hiểu mức độ thực thi Nghị định 80/2014/ND-CP và các thông tư hướng dẫn đi…