Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Trao quyền cho phụ nữ thông qua quan hệ đối tác trong các chương trình vệ sinh nông thôn tại Việt…

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được trao quyền thông qua việc tham gia dự án CHOBA. Nghiên cứu cũng nhằm làm rõ tác động của dự án CHOBA đối với vị thế và mức độ ảnh hưởng…

Những thách thức về mặt chính sách và quản trị trong việc quản lý lĩnh vực vệ sinh ở tỉnh Bến Tre,…

Báo cáo này nhằm cung cấp những thông tin chuyên sâu về mạng lưới quản trị nguồn nước thải và quản lý phân bùn thải trong ngành vệ sinh ở tỉnh Bến Tre, đồng thời tìm hiểu mức độ thực thi Nghị định 80/2014/ND-CP và các thông tư hướng dẫn đi…

Phiếu chấm điểm của người dân – cơ hội để khách hàng của dịch vụ cấp nước nông thôn phản hồi…

Mục đích thực hiện chương trình Khách hàng chấm điểm là nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và, ở một mức độ hạn chế hơn, dịch vụ vệ sinh bằng cách cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trong bối cảnh thể chế riêng biệt của…