Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Chú trọng đến nhóm người nghèo trong các chương trình vệ sinh thông qua áp dụng phương pháp hỗ trợ…

Báo cáo này trình bày cách thức một tổ chức phi chính phủ quốc tế sử dụng phương pháp hỗ trợ kinh phí dựa trên kết quả (OBA) để đảm bảo tính bền vững và hướng đến  nhóm người nghèo một cách hiệu quả hơn trong lĩnh vực vệ sinh. Báo cáo cũng…

Khoản thưởng và phương pháp tiếp cận Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ: đánh giá thử nghiệm…

Nghiên cứu này phân tích và trả lời câu hỏi rằng việc kết hợp phương pháp hỗ trợ dựa trên kết quả (OBA) với phương pháp tiếp cận Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS) và phương pháp marketing trong lĩnh vực vệ sinh (SanMark) có mang…

Tác động của OBA và cơ chế marketing trong lĩnh vực vệ sinh đối với tỷ lệ sử dụng nhà vệ sinh của…

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định xem cơ chế marketing trong lĩnh vực vệ sinh cùng với khoản thưởng nhỏ dành cho nhóm khách hàng trọng tâm có thể thúc đẩy việc xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh hay không. Mục tiêu của nghiên cứu là tính…