Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Doanh nhân nữ trong lĩnh vực nước sạch tại Campuchia: Thách thức và cơ hội

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan của chính phủ Campuchia trong việc tạo dựng một môi trường thuận lợi, nhạy cảm với vấn đề giới và giúp tăng cường việc trao quyền cho phụ nữ, đồng thời góp phần cung cấp dịch vụ nước sạch bền vững tại khu vực nông thôn. Nghiên cứu này cũng nhằm hiểu rõ những yếu tố thuận lợi và bất lợi đối với các doanh nghiệp nước do phụ nữ đứng đầu ở Campuchia và mối liên hệ của các yếu tố này đối với việc nắm bắt mức độ trao quyền cho phụ nữ. Nghiên cứu cũng tìm hiểu sự tham gia của phụ nữ vào việc quản lý doanh nghiệp nước giúp gia tăng vị thế về kinh tế của họ ra sao.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.