Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Quản trị nước hiệu quả vì mục tiêu phát triển bao trùm và giảm đói nghèo

Nghiên cứu này nhằm làm rõ tình trạng bất bình đẳng trong việc cung cấp nước máy của cả khối tư nhân và các loại hình doanh nghiệp cấp nước khác ở khu vực nông thôn Việt Nam. Đây là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện về đề tài này tại Việt Nam, cung cấp bằng chứng khoa học vững chắc về đối tượng sử dụng dịch vụ nước sạch của các doanh nghiệp tư nhân. Nghiên cứu định tính thực hiện tại 60 xã, tiếp đó là nghiên cứu định lượng tiến hành tại 6 khu vực khác nhau. Nghiên cứu cũng tiến hành rà soát khung chính sách, quy định liên quan. Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện đánh giá những động cơ, yếu tố thuận lợi và thách thức của các doanh nghiệp. Nghiên cứu còn nêu rõ yêu cầu cần xây dựng và áp dụng các cơ chế quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch bình đẳng cho khu vực nông thôn Việt Nam.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.