Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Hoàn thành thực hiện thí điểm tại Hòa Bình

Dựa trên mục tiêu của Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3), Tổ chức ĐTHN đã thực hiện thí điểm việc tiếp cận hỗ trợ những hộ dễ bị tổn thương trong xã hội (hộ GESI, hộ nghèo, cận nghèo) trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 2 xã tỉnh Hòa Bình.

Hai xã được chọn làm thí điểm là xã Chí Đạo và xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.
Thời gian thực hiện từ 20/8 đến 30/10/2018.
Các hoạt động đã triển khai thực hiện thí điểm :

 • Đông Tây Hội Ngộ đã tập huấn cho TTV 2 xã về biểu mẫu, khảo sát số liệu, loại hình NVS

 • Nhân viên dự án làm việc với BQL xã để lập kế hoạch thực hiện cũng như hỗ trợ và giám sát việc thực hiện

 • TTV hai xã đã tiến hành khảo sát số liệu đầu vào trong thời gian 1 tháng.

 • Nhân viên dự án thẩm tra số liệu đầu vào

 • HPN xã đã vận động tuyên truyền trực tiếp cho các hộ có nhu cầu

Kết quả đạt được:

 • Hai xã thí điểm đã hoàn thành khảo sát đầu vào, được thẩm tra và công nhận số liệu F1 sạch. Xã Chí Đạo có 521 hộ nghèo, cận nghèo và GESI và xã Quý Hòa có 1221 hộ nghèo, cận nghèo và GESI

 • Kết quả OBA : 12 hộ đã hoàn thành xây dựng NTHVS (4 hộ GESI và 8 hộ nghèo cận nghèo)

Thuận lợi:

 • Sự ủng hộ vào cuộc của các cấp đặc biệt là UBND xã

 • Dự án vào đúng thời điểm cần thiết của người dân về việc xây dựng nhà vệ sinh, cũng như phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã

 • Sự hỗ trợ của HPN huyện về vốn vay, mức vay 3,7tr với lãi suất 0.5%

 • Sự tận tình sâu sát của xóm trưởng

 • Các thôn đã thành lập nhóm đổi công để hỗ trợ xây dựng

 • Huyện Lạc Sơn đang thực hiện CHOBA2 rất tốt

 • Có sự truyền thông của Tân Á

Khó khăn:

 • Nhận thức của người dân chưa cao về vệ sinh môi trường

 • Khó khăn về kinh tế của hộ dân

 • Thí điểm trong thời gian ngắn nên một số hoạt động về truyền thông, họp nhóm, tài liệu chuẩn bị chưa được tốt nhất

 • Sự tiếp nhận và kỹ năng, kinh nghiệm của cấp cơ sở (TTV và BQL xã) còn hạn chế.

 • Biểu mẫu được thiết kế từ dự án với bảng số liệu từ địa phương chưa đồng nhất, làm HPN hiểu chưa đúng và khó khăn trong việc thu thập số liệu đầu vào.

Trên cơ sở thực hiện thí điểm tại hai xã Chí Đạo và Quý Hòa, nhóm thực hiện đã có những đánh giá sơ bộ về các vấn đề liên quan đến lựa chọn địa bàn dự án, đề xuất các thay đổi trong khâu tập huấn cho các TTV, các biểu mẫu thiết kế phù hợp với thực tế địa phương, đồng thời rút ra những bài học cho việc triển khai thực hiện dự án sắp đến.
Một số hình ảnh thí điểm :

picture3
HPN huyện Lạc Sơn làm việc với BQL xã Chí Đạo
picture1
Nhân viên dự án đang tư vấn cho hộ dân các loại nhà tiêu hợp vệ sinh
thuong ho
Người dân hoàn thành xây dựng NTHVS được nhận thưởng từ dự án
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.