Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Giảm thiểu hay làm gia tăng bất bình đẳng: Vai trò của doanh nghiệp cấp nước tư nhân ở khu vực nông thôn Việt Nam

Nghiên cứu này tìm hiểu quan niệm, nhận thức của các bên liên quan về dịch vụ cấp nước nông thôn tại Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn những vấn đề về bất bình đẳng, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ. Vấn đề mà nghiên cứu đặt ra là: liệu các hộ nghèo có được tiếp cận sử dụng nước sạch do các doanh nghiệp cấp nước nhỏ cung cấp ở khu vực nông thôn Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề quan trọng vì hiện tại có rất ít thông tin, dữ liệu về việc các hộ nghèo có được tiếp cận sử dụng nước sạch hay không, cũng như về các vấn đề liên quan tới khả năng chi trả phí đấu nối nước và giá nước và những rào cản tiềm ẩn khác. Vấn đề này còn quan trọng bởi các doanh nghiệp tư nhân đang cung cấp nước sạch tại Việt Nam được Chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội quốc tế (CSO) hỗ trợ khá nhiều.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.