Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Nguyen Van Phuc (father, left); his son Tien Manh; and wife Kim Chi stand next to their newly constructed hygienic latrine behind their house in Long Hung commune, Chau Thanh district, Tien Giang province.

Hỗ trợ thông minh giúp người nghèo ở nông thôn cải thiện điều kiện vệ sinh

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCT) này tìm hiểu hiệu quả của các gói hỗ trợ tài chính khác nhau nhằm xác định mức độ tác động của chương trình CHOBA đối với việc gia tăng tỷ lệ tiếp cận và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trong các khu vực trọng điểm. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định tác động của những can thiệp khác nhau trong chương trình đối với việc gia tăng tỷ lệ này (cụ thể là khoản thưởng bằng tiền mặt cho các hộ thu nhập thấp khi hoàn thành nhà tiêu so với khoản hỗ trợ có điều kiện bằng tiền mặt cho chính quyền địa phương khi đạt được chỉ tiêu về vệ sinh trong cộng đồng).

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.