Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Sổ tay hướng dẫn dành cho cộng tác viên dự án WOBA

Sổ tay này là tài liệu tổng hợp, trang bị cho cộng tác viên tại các xã trên địa bàn dự án những kiến thức cơ bản về nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời cung cấp những kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng, đặc biệt là các nhóm hộ nghèo, cận nghèo và dễ bị tổn thương xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, sổ tay còn hướng dẫn kỹ năng tiếp cận các đối tượng người khuyết tật nhằm xóa bỏ các rào cản, giúp họ hòa nhập xã hội và thực hiện các quyền về nước sạch – vệ sinh.

Vui lòng xem sổ tay hoặc bản tóm tắt.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.