Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án WOBA – Hợp phần nước sạch

Sổ tay này quy định các nguyên tắc định hướng, chính sách, quy trình và yêu cầu cho việc thực hiện dự án Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (WOBA) – Hợp phần nước sạch. Mục đích của sổ tay là giải thích quy tắc và quy định của dự án và hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị tham gia dự án.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.