Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Chú trọng đến nhóm người nghèo trong các chương trình vệ sinh thông qua áp dụng phương pháp hỗ trợ kinh phí dựa trên kết quả ở Việt Nam

Báo cáo này trình bày cách thức một tổ chức phi chính phủ quốc tế sử dụng phương pháp hỗ trợ kinh phí dựa trên kết quả (OBA) để đảm bảo tính bền vững và hướng đến  nhóm người nghèo một cách hiệu quả hơn trong lĩnh vực vệ sinh. Báo cáo cũng chỉ ra rằng mô hình vệ sinh dựa trên phương pháp OBA có nhiều tiềm năng để mở rộng phạm vi áp dụng tại Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng OBA trên diện rộng của CHOBA 1 đã làm gia tăng đáng kể số nhà tiêu hợp vệ sinh trong 40% số hộ nghèo nhất ở nông thôn. Nghiên cứu chỉ ra rằng các xã nơi các hộ gia đình nhận được khoản thưởng và Ủy ban nhân dân xã nhận được khoản tiền hỗ trợ có điều kiện (CCT) đạt được tiến độ tốt nhất trong việc xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Như vậy, việc trả thưởng cho hộ gia đình mang lại hiệu quả cao hơn so với việc chi tiền hỗ trợ CCT. Khoản thưởng cho hộ gia đình đóng vai trò lớn trong việc khuyến khích hộ xây nhà tiêu. Phát hiện của nghiên cứu cũng cho thấy nguồn vốn vay có thể thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của người nghèo, đồng thời dự án CHOBA có thể nhân rộng và là một mô hình phù hợp để gia tăng số lượng nhà tiêu hợp vệ sinh trên toàn quốc bởi chi phí xây nhà tiêu trong dự án thấp hơn chi phí xây dựng trung bình của một nhà tiêu trong giai đoạn 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia được tài trợ.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.