Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi
Thẻ đang duyệt

hộ nghèo

Câu chuyện của bà Mai

"...Từ trước đến nay do điều kiện khó khăn nên bà chưa lắp được nước sạch, nhờ có dự án WOBA quan tâm đến những hộ khó khăn yếu thế nhất nên bà Mai đã có nước sạch dẫn đến tận nhà để sử dụng, đỡ vất vả và nguy hiểm cho bà mỗi khi đi xin…