Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Trung tâm Tri thức

Trung tâm Tri thức là một sáng kiến ​​của Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa vào Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) của tổ chức Thrive/ East Meets West, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông qua Quỹ Water for Women.

Thông qua Trung tâm tri thức, chúng tôi mong muốn tăng cường kiến ​​thức và học hỏi về các phương pháp tiếp cận WASH liên quan đến vấn đề giới và hòa nhập xã hội ở Campuchia và Việt Nam.

Trung tâm tri thức là nơi để các đối tác của WOBA chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, phát triển mạng lưới hỗ trợ các tác nhân thay đổi (change agents) giải quyết các vấn đề tương tự, cung cấp đào tạo kỹ thuật và tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm từ các tác nhân thay đổi để phổ biến cho nhiều đối tượng hơn.

Các mục đích cụ thể của Trung tâm tri thức là:

  • Phát triển một nền tảng để chia sẻ bằng chứng, thực tiễn tốt nhất và kiến ​​thức về lĩnh vực WASH. Cải thiện kết nối và luồng kiến ​​thức giữa East Meets West, các bên liên quan và độc giả.
  • Tăng cường sự tham gia của các tác nhân thay đổi ở địa phương vào quá trình học hỏi kiến thức.
  • Cung cấp các sản phẩm tri ​​thức và học hỏi (ví dụ: bộ công cụ, các phát hiện hữu ích từ các nghiên cứu/khảo sát của East Meets West, sổ tay hướng dẫn triển khai, v.v.) để có thể hỗ trợ những người thực hiện WASH trong công việc của họ.
  • Thúc đẩy đổi mới và thử nghiệm thông qua các phương pháp tiếp cận học tập thích ứng, tạo điều kiện cho phản hồi nhanh chóng, lặp lại và thích ứng.
  • Thúc đẩy sự chia sẻ kiến ​​thức không chỉ trong các chương trình của một quốc gia mà giữa các chương trình của nhiều quốc gia với nhau, và tăng cường đóng góp từ các chương trình của chúng tôi tại các quốc gia vào nền tảng bằng chứng toàn cầu.