Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Kết quả đánh giá giữa kì dự án WOBA

Báo cáo này trình bày kết quả Đánh giá giữa kỳ (ĐGGK) được thực hiện cho dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) đang diễn ra tại Việt Nam (2018-2022) do Bộ ngoại giao Thương mại Chính phủ Ôxtrâylia (DFAT) tài trợ thông qua Quỹ Nước sạch cho Phụ nữ. Dự án đang được thực hiện tại 5 tỉnh nông thôn Việt Nam (Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre) với mục tiêu mang lại nước sạch, nhà tiêu và biện pháp giữ vệ sinh công bằng cho các hộ gia đình yếu thế sinh sống ở khu vực nông thôn. Thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, ĐGGK đánh giá tiến độ dự án so với các kết quả đặt ra, đồng thời hỗ trợ học tập thông qua việc xem xét tính hiệu quả của chiến lược cũng như các hoạt động đã được thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2021. ĐGGK tìm hiểu một số chỉ số ban đầu về tác động và tính bền vững.

Các mục tiêu cụ thể của ĐGGK là:
1. Đánh giá liệu dự án có đạt được các mục tiêu và kết quả đặt ra, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng mục tiêu và phù hợp với các kế hoạch quốc gia hay không;
2. Đánh giá ảnh hưởng của thiết kế chương trình, bao gồm cả quy trình thẩm định và phương thức của WOBA, đối với kết quả này;
3. Xác định các thách thức, tổng hợp bài học kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho các hành động tiếp theo để đảm bảo rằng dự án đang đi đúng hướng để đạt được kết quả khi kết thúc

Báo cáo cuối cùng này trình bày các kết quả tổng hợp của cuộc rà soát tài liệu và điều tra thực địa tại ba tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An và Bến Tre) do một nhóm chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện. Các khuyến nghị đề xuất cho 18 tháng còn lại của dự án cũng được đưa vào báo cáo để đảm bảo các kết quả mong đợi có thể đạt được trước thời điểm kết thúc dự án. Những khuyến nghị này nên được ĐTHN, Quỹ Nước sạch cho Phụ nữ và DFAT xem xét trong việc thiết kế các phát minh tương lai ở nông thôn Việt Nam.

Vui lòng tải bản tóm tắt báo cáo ĐGGK tại đây.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.